Sme skupina ľudí, ktorú spája snaha vytvoriť a prispieť k zmene toho, ako sa u nás pracuje, podniká, ako sa u nás utvára bežný, ľudský život. Staviame na princípoch slušnosti, slobody a lásky.

KTO NIE SME

Extrémy sú vzácne. Férová či neférová firma sú dve krajné polohy jedného z pohľadov na podnikanie. Niečo ako palica na ktorej sa na jednom konci nachádza svetlo a na druhom tma. Akýkoľvek pohyb palicou do jedného, či druhého smeru pohne ako aj svetlom, tak aj tmou. O tom, či hovoríme o slušnosti či neslušnosti, rozhoduje skutočnosť, ku ktorému ideálu sa firma hlási a smeruje. My sme sa rozhodli pre smer Slušnej Firmy. Deklarujú to aj Zdravotné certifikáty produktov.

KTO NIE SME

Firma, kde len peniaze sú cieľom. Kde maximalizácia zisku je hlavným cieľom a poskytovaný produkt, či služba sú vedľajšie.

Firma, ktorá sa riadi pravidlo, čo nie je zakázané, je povolené. Legislatíva (ako jedna z najnižších foriem morálky), ktorá je určujúcim rámcom hraníc v podnikaní pre spoločnosť .

Firma, ktorá uspokojuje na prvom mieste (či výhradne) záujmy vlastníkov.

KTO SME

Firma, ktorej hlavným cieľom je (vzájomný prospech) úžitok pre druhých. Peniaze k tomu slúžia ako jeden z nástrojov. ( Kde peniaze sú len prostriedkom)

Firma, ktorá sa snaží chovať morálne, tj. nad rámec aktuálne platnej legislatívy. Robí i to, k čomu ju nikto nenúti, pretože to ľudom vo vnútri pripadá správne. Robí druhým to, čo chce, aby robili druhý jej.

Firma, ktorá vníma potreby všetkých, ktorých sa podnikanie dotýka (vlastníci, zákazníci, zamestnanci, partneri, komunity, planéta) a hľadá v rámci svojich možností rovnováhu v ich uspokojovaní. Snaží sa o rovnováhu v záujmoch.